A A A Wróć do normalnego kontrastu
Harmonogram

Harmonogram prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przebiegać będzie w następujących V etapach:


I. Etap organizacyjny

Obejmuje między innymi powołanie zespołów problemowych, Konwentu Strategicznego jak również opracowanie schematu sporządzania Strategii.

 

II. Etap diagnostyczny

Obejmuje między innymi badania opinii mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji NGO, diagnozę społeczno – gospodarczą Miasta, jak również analizę spójności Strategii z celami strategicznymi na poziomie UE, kraju i regionu.

 

III. Etap koncepcyjny

Obejmuje między innymi opracowanie analizy SWOT, powołanie zespołów eksperckich, jak również sformułowanie wizji i celów strategicznych.

 

IV. Etap redakcyjny

Obejmuje między innymi opracowanie projektu Strategii, przekazanie go do publicznej wiadomości, jak również ostateczną redakcję Strategii.

 

V. Etap końcowy

Obejmuje między innymi prezentację ostatecznej wersji Strategii Prezydentowi Miasta oraz jej przedłożenia Radzie Miejskiej, jak również zaproszenie społeczeństwa do udziału w realizacji całego przedsięwzięcia.

 

W związku z trwającymi pracami nad „Strategią Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011- 2020 plus” od stycznia do marca miały miejsce spotkania zespołów problemowych, na których m.in. przeanalizowano przygotowane raporty, diagnozy i inne opracowania, stworzono wstępną koncepcję analizy SWOT oraz przygotowano propozycję celów strategicznych I i II rzędu do każdego obszaru tematycznego.

 

 

Zespół ds. Metropolii - 19 stycznia br. Zespół ds. Kultury, Sportu i Turystyki - 20 stycznia br. Zespół ds. Planowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Transportu- 22 stycznia br.
 
Zespół ds. Infrastruktury Społecznej i Kapitału Ludzkiego- 26 stycznia br.

Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego- 29 stycznia br.

 

 

W dniu 19 marca 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Strategicznego powołanego do prac nad „Strategią Rozwoju Miasta na lata 2011-2020 plus” z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Ekspertów Kluczowych. W skład Konwentu, pełniącego funkcję opiniotwórczą, wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, m.in. radnych, przedsiębiorców, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, dziennikarzy, instytucji rynku pracy jak również środowisk oświatowych, kulturowych czy medycznych.
 

W pierwszej części spotkania zaprezentowany został zakres dotychczasowych prac nad Strategią, raporty z przeprowadzonych badań i analiz oraz wypracowane przez Zespoły Problemowe cele strategiczne I i II rzędu.
 

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji oraz wyrażaniu opinii, uwag i sugestii przez członków Konwentu Strategicznego na temat wypracowanych celów.
 

 

 

 

 

 

 

W dniu 26 marca 2010 r. odbyły się pierwsze, z serii trzech, ogólne konsultacje społeczne odnoszące się do prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus”. Konsultacje zorganizowane zostały w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Udział w nich wzięli mieszkańcy Białegostoku oraz przedstawiciele władz miejskich z Prezydentem Tadeuszem Truskolaskim na czele.
 

Mieszkańcy podczas spotkania, poruszali kwestie i problemy związane z życiem Miasta oraz wnosili różnego rodzaju postulaty do nowopowstającej Strategii. Główne tematy, jakie były poruszane dotyczyły kwestii remontów dróg, zwiększenia ilości ścieżek rowerowych, reaktywacji Rad Osiedlowych, niedopuszczenia do budowy spalarni śmieci w granicach Miasta, budowy lotniska, uruchomienia szybkich połączeń kolejowych i dróg szybkiego ruchu z Warszawą oraz kwestie związane z usprawnieniem procedur administracyjnych.

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 21.09.2010, 14:26