A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
Utworzony przez: Piotr Wysocki 25.11.2009, 13:07

 

Strefa płatnego parkowania obowiązuje na podstawie następujących przepisów: http://www.bip.bialystok.pl/?event=informacja&id=17303

 

REGULAMIN
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W BIAŁYMSTOKU


Rozdział I
Przepisy ogólne

 

1. Regulamin niniejszy określa sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.


 2. W regulaminie używa się następujących określeń i skrótów:
1)    SPP - strefa płatnego parkowania,
2)    BK i SPP - Biuro Kontroli i Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Składowej 11,
3)    kontroler SPP - pracownik BK i SPP kontrolujący postój pojazdów w SPP,
4)    karta postojowa - dokument przy pomocy którego, możliwe jest stwierdzenie uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP,
5)    abonament mieszkańca - jest to dokument zawierający numer seryjny, nazwę ulicy, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w granicach SPP oraz okres na jaki został wykupiony (miesiąc, półrocze, rok), upoważniający do nieograniczonego postoju wyłącznie w pasie drogowym ulicy, wskazanej w abonamencie, przy której jest zameldowany mieszkaniec, w wyjątkowych sytuacjach na wniosek zainteresowanego w abonamencie może być wpisana ulica sąsiednia (przyległa) do ulicy zameldowania; abonament mieszkańca dotyczy wyłącznie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i jest potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej,
6)    abonament zwykły - jest to dokument zawierający numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego oraz okres na jaki został wykupiony, upoważniający do nieograniczonego postoju w granicach SPP w okresach: miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Abonament zwykły dotyczy wyłącznie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i jest potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej,
7)    zastrzeżenie stanowiska postojowego - jest to dokument potwierdzający wynajęcie określonego miejsca postojowego w granicach SPP, na oznaczony okres czasu. Zastrzeżenie miejsca postojowego dotyczy wyłącznie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. i jest potwierdzeniem wniesienia opłaty ryczałtowej,
8)    czas parkowania jest to:
a)    opłacony (prawidłowy) możliwy do stwierdzenia i udokumentowany czas parkowania samochodu w SPP,
b)    nieopłacone (nieprawidłowe) stwierdzone parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane doręczonym wezwaniem do zapłaty (wezwania - raportu),
9)    wezwanie - raport jest to dokument wystawiany przez Kontrolera SPP, wzywający właściciela pojazdu samochodowego do wniesienia nieopłaconej opłaty za parkowanie lub opłaty za parkowanie ponad czas opłacony. Wezwanie jest zostawiane na przedniej szybie pojazdu samochodowego,
10)  upomnienie - jest to pisemna informacja o nieopłaconym parkowaniu w SPP, lub nieopłaconych parkowaniach w SPP, doręczone właścicielowi pojazdu listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, jeżeli należności ujęte w upomnieniu nie zostaną opłacone BK i SPP kieruje sprawę do postępowania egzekucyjnego,
11)  winieta - plakietka informująca o wniesieniu opłaty za parkowanie za pomocą telefonu komórkowego.
 3.
1)    Wjazd do SPP oznakowany jest znakami D - 44 "Strefa Parkowania", wyjazd z SPP oznakowany jest znakami D - 45 "Koniec Strefy Parkowania".
2)    SPP obejmuje wszystkie miejsca postojowe na drogach publicznych z zastrzeżeniem ust. 4.
3)    Działanie SPP obejmuje niestrzeżone ogólnodostępne miejsca postojowe:
a)    przykrawężnikowe na jezdni lub chodniku,
b)    na parkingach placowych, z wyłączeniem parkingów zakładowych, osiedlowych i prywatnych.
4)    Wyznaczone postoje taksówek są wyłączone z SPP.

 

 4.
1)    Opłaty za parkowanie uiszcza się poprzez samoobsługowy system kart postojowych, abonamentów zwykłych, abonamentów mieszkańca, w drodze wniesienia opłaty ryczałtowej za zastrzeżenie stanowiska postojowego oraz za pomocą telefonu komórkowego.
2)    Obowiązujące stawki opłat za parkowanie są podane na znakach D - 44 oraz kartach postojowych.
3)    Karty postojowe mogą być sprzedawane wyłącznie w BK i SPP oraz autoryzowanych przez BK i SPP oznakowanych punktach sprzedaży po cenach określonych na kartach postojowych oraz na znakach D-44. Dopuszcza się możliwość sprzedaży kart postojowych przez kontrolerów SPP.
4)    Zastrzeżenie miejsca postojowego oraz nabycie abonamentu zwykłego, abonamentu mieszkańca możliwe jest wyłącznie w BK i SPP.


Rozdział II
SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT

5. Obowiązkiem użytkownika SPP jest uiszczenie opłaty za parkowanie poprzez:
1)    wykupienie karty postojowej oraz czytelne, jednoznaczne i trwałe skasowanie przez zakreślenie znakiem "X" roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty (z dokładnością do 5 minut) rozpoczęcia parkowania. Karty postojowe skreślone nieczytelnie, niejednoznacznie lub nietrwale np. ołówkiem, będą traktowane jako nieuiszczenie opłaty za parkowanie,
2)    wykupienie abonamentu zwykłego,
3)    wykupienie abonamentu mieszkańca,
4)    wniesienie opłaty ryczałtowej za zastrzeżenie stanowiska postojowego na podstawie zawartej umowy najmu,
5)    wniesienie opłaty za parkowanie za pomocą telefonu komórkowego.

 

 6.
1)    Karta postojowa półgodzinna służy do opłacenia parkowania trwającego nie dłużej niż pół godziny.
2)    Do opłacenia parkowania dłuższego niż pół godziny służy karta postojowa jednogodzinna lub zestaw kart postojowych jednogodzinnych lub półgodzinnych, przy czym każdą kolejną kartę należy skasować przez zaznaczenie czasu wygaśnięcia karty poprzedniej.
3)    Na karcie postojowej podane są godziny, w których obowiązuje opłata parkingowa.

7.
1)    Do opłacenia parkowania pojazdu samochodowego stanowiącego własność osoby zameldowanej na pobyt stały w granicach SPP, co wynika z potwierdzenia zameldowania w dowodzie osobistym, może służyć abonament mieszkańca.
2)    Osoby zameldowane w granicach SPP, które są użytkownikami pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy leasingowej, kredytowej bądź są współwłaścicielami pojazdu samochodowego mogą nabyć jednorazowo abonament mieszkańca na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3)    W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego lub kradzieży tablic rejestracyjnych, posiadaczowi abonamentu mieszkańca przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany okres ważności abonamentu.
4)    Osoba zainteresowana nabyciem abonamentu mieszkańca składa w BK i SPP stosowny wniosek wraz z następującymi załącznikami:
1.    poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodu tożsamości z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały i dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2.    w przypadkach określonych w ust. 2, dodatkowo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika BK i SPP kserokopię umowy leasingowej lub kredytowej.

 8.
1)    Dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat za parkowanie, karty parkingowe osoby niepełnosprawnej, legitymacje inwalidzkie muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu, na desce rozdzielczej pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby stwierdzenie uiszczenia opłaty za parkowanie było w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.
2)    Winieta informująca o wnoszeniu opłat za pomocą telefonu komórkowego powinna być naklejona na przednią szybę wewnątrz pojazdu w lewym dolnym rogu.


Rozdział III
KONTROLA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁAT

 

9. Kontrolę obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP wykonują upoważnieni kontrolerzy SPP.

 
 10. Do obowiązków kontrolerów SPP należy w szczególności:
1)    kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych,
2)    sprawdzanie ważności abonamentów zwykłych, abonamentów mieszkańca,
sprawdzanie uprawnień do postoju oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub zaopatrzonych w kartę parkingową,

3)    wypisywanie wezwań - raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie,
4)    zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowania pasa drogowego,
5)    kontrola oznakowania oraz zgłaszanie nieprawidłowości odpowiedniej jednostce Urzędu Miejskiego.

 11. Kontrolerzy SPP nie pobierają opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

 
Do pobrania:
docUchwała nr XVI15803 RMB z dnia 1 grudnia 2003 r. sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania..docdoc, 1134 KB
docUchwała Nr XXXV39305 RMB z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania..docdoc, 1336 KB
docUchwała Nr XLVII55605 RMB z dnia 26 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania..docdoc, 59 KB
docUchwała NR XIV13707 RMB z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania..docdoc, 734 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Słowa kluczowe:parkowanieprzepisy
Ostatnia modyfikacja: Dariusz Korolczuk 29.01.2010, 12:56
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe
 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Składowa 11
15-399 Białystok

zobacz adres na mapie Google

bspp@um.bialystok.pl
tel.:
85 869 67 22,

         85 869 67 70

         85 869 67 16

         85 869 67 19

         85 869 67 13
fax.   85 869 67 14