A A A Przełącz na wysoki kontrast
Program Kapitał Ludzki 2008
Utworzony przez: Roman Tatarzyński 26.11.2009, 13:49

 

PO KL 9.1.1

 

1. Przedszkolna rodzinka – projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 32 w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z IX Priorytetu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: 1.09.2008-31.08.2009, nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-016/08-00, przyznana dotacja ze środków EFS – 150 996,44 zł, całkowita wartość projektu 154 078,00 zł, wkład własny Miasta Białystok 3 081,56 zł.

 

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat, które w związku z trudną sytuacją środowiskową i ekonomiczną rodziny mają ograniczony dostęp do usług przedszkolnych. W ramach projektu powstał dodatkowy pięciogodzinny oddział dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Samorządowym nr 32 w Białymstoku. Dzieci te pochodzą z rodzin ubogich, w których obydwoje rodzice lub jedno z nich nie pracuje.

 

 

PO KL 9.1.2

 

2. Wiedza szansą na dobrą przyszłośćprojekt realizowany przez XI Liceum Ogólnokształcące

im. Rotmistrza W. Pileckiego w Białymstoku we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z IX Priorytetu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 1.09.2008-30.06.2009, nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-20-082/08-00, przyznana dotacja ze środków EFS – 655 580,00 zł, całkowita wartość projektu 655 580,00 zł. Projekt w całości jest finansowany ze środków EFS.

 

Nadrzędnym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów XI LO w Białymstoku i innych podlaskich szkół średnich ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Twardymi rezultatami projektu ma być m .in. przeprowadzenie 20 modułów szkoleniowych, warsztatu szkoleniowego z modelu IT dla 300 uczniów; przeszkolenie 24 nauczycieli w zakresie obsługi programu modle, przeprowadzenie treningu grupowego „Zarządzanie karierą” i wiele innych. Miękkie rezultaty projektu, to mi. in. rozwój kompetencji informatycznych uczniów, podniesienie samooceny i aktywności uczniów, rozwijanie umiejętności świadomego dysponowania własnym potencjałem na rynku pracy.

 

 

3. Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstokuprojekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z IX Priorytetu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 1.05.2008-31.12.2012, nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-20-015/08-00, przyznana dotacja ze środków EFS – 2 615 860 zł, wartość projektu 2 615 860 zł. Projekt w całości jest finansowany ze środków EFS.

 

Ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku. Cele szczegółowe to:

 1. zdobycie przez 60 uczniów licencji pilota szybowcowego o treści z teorii lotniczej oraz poprzez organizację zajęć praktycznych na lotniskach
 2. planowanie i realizowanie ścieżki kształcenia i kariery zawodowej przez młodzież na terenie Podlasia
 3. dostosowanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy
 4. wdrożenie innowacyjnej formy nauczania
 5. wprowadzenie nowych form oceniania.

Grupą docelową stanowi młodzież z woj. Podlaskiego wiążąca swą przyszłość z lotnictwem.

 

 

PO KL 9.2

 

4. Podlasie turystyką silne –  projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

im. Stefana Bryły w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu: 1.09.2008-30.06.2010, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-20-012/08-00, przyznana dotacja ze środków EFS – 331 720,92 zł, całkowita wartość projektu 376 955,60 zł, wkład własny Miasta Białystok 45 234,68 zł.

 

Celem ogólnym projektu jest wdrożenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych

im. Stefana Bryły w Białymstoku na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej, zapewniającego kształcenie kompetencji kluczowych młodzieży w zawodzie technik obsługi turystycznej i zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Cele szczegółowe to m.in.:

 1. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli ZSB-G w zakresie realizacji programu nauczania przedmiotów zawodowych, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, z obsługi systemu informatycznego oraz Rady Pedagogicznej z komunikacji społecznej.
 2. Przekształcenie pracowni geograficznej w pracownię geografii i turystyki oraz dostosowanie pracowni komputerowej do potrzeb nowego kierunku.
 3. Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej
 4. Rozwijanie zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Rezultaty twarde, m.in.:

 • Poszerzenie oferty edukacyjnej ZSB-G o kierunek nauczania technik obsługi turystycznej
 • Udział 60 rodziców/opiekunów w wykładach okolicznościowych
 • Wyposażenie biblioteki szkolnej w literaturę specjalistyczną z zakresu turystyki
 • Udział w zajęciach Klubu Miłośników Podlasia
 • Udział w zajęciach Koła Organizatora Turystyki itd.

Rezultaty miękkie, m.in.:

 • Wzrost kompetencji młodzieży w zakresie stosowania technologii informacyjnych
 • Wdrożenie nowego kierunku nauczania
 • Wzrost otwartości młodzieży na inne kultury
 • Lepsza znajomość walorów turystyczno-krajoznawczych i wielokulturowości Podlasia itd.

 

 

5. Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start – projekt realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2008-30.06.2010, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-20-005/08-00, przyznana dotacja ze środków EFS – 1 259 359,20 zł, całkowita wartość projektu 1 431 090 zł, wkład własny Miasta Białystok 171 730,80 zł.

 

Ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. Będzie on realizowany przez cele szczegółowe, m.in.:

 1. wzbogacenie oferty edukacyjnej o atrakcyjne specjalizacje dostosowane do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy
 2. dostosowanie oferty szkoły do oczekiwań społecznych
 3. unowocześnienie metod nauczania, wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały i narzędzia dydaktyczne
 4. wzrost zakresu i poziomu praktycznych umiejętności zawodowych
 5. zwiększenie zakresu doradztwa zawodowego
 6. zapobieganie wykluczeniom społecznym

Grupą docelową projektu są w dużej mierze uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie, liczną grupę także stanowią uczniowie chętni do udziału w nowych przedsięwzięciach wykraczających poza typowe zajęcia edukacyjne.

Rezultaty twarde, m.in.:

 • opracowanie programu nauczania o specjalizacji „Informatyzacja przedsiębiorstw” w zawodzie technik ekonomista
 • aktualizacja treści nauczania w zawodzie technik handlowiec
 • uruchomienie platformy e-learningowej
 • objęcie dodatkową opieką psychologiczno-pedagogiczną 60% uczniów itd.

Rezultaty miękkie, m.in.: zwiększenie motywacji uczniów do podejmowania działań skierowanych na ustawiczny rozwój osobisty, zwiększenie zaufania we własne siły, podniesienie poczucia odpowiedzialności i poziomu samooceny, dostosowanie procesu kształcenia do oczekiwań pracodawców itd.

 

6. Świadomy wybór pewny sukces – programy rozwojowe dla szkół zawodowych –  projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu: 1.10.2008 - 31.01.2011, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-20-008/08-00, przyznana dotacja ze środków EFS – 3 154 145,03 zł, całkowita wartość projektu 3 584 255,50 zł, wkład własny Miasta Białystok 430 110,47 zł.

 

Główny cel – podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach przyczyniających się do modernizacji procesu kształcenia i wzmocnienia potencjału szkolnictwa zawodowego w zakresie działań edukacyjno-zawodowych i sieci Ośrodków Kariery oraz aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia. Do szczegółowych celów należą m. in.:

 1. Wzmocnienie jakości usług poradnictwa zawodowego w szkołach przez działalność ośrodka koordynującego – Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego (RCDZ)
 2. Opracowanie i wdrożenie 7 programów rozwojowych pracy doradczej dla uczniów z różnych poziomów i typów kształcenia
 3. Zwiększenie zainteresowanie lokalnych pracodawców zatrudnieniem absolwentów szkół zawodowych.

Grupę docelową stanowi 60 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z woj. podlaskiego.

Strona projektu: http://www.projektyrozwojowe.wsap.edu.pl

 

 

7. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy  - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (Partner projektu) w partnerstwie z Instytutem Badania Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie (Lider projektu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2008-30.06.2010, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-20-003/08-00, przyznana dotacja ze środków EFS – 525 841 zł, całkowita wartość projektu 597 741 zł, wkład własny Miasta Białystok 71 900 zł.

 

Projekt ma na celu pogłębić wiedzę instytucji szkolnictwa zawodowego oraz młodzieży wybierającej przyszły zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wiedza ta ma służyć przystosowaniu planów rozwojowych szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców.

Z rezultatów badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu korzystać będą:

 • lokalne szkoły i placówki prowadzące kształcenia zawodowe
 • instytucje działające na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego
 • regionalni pracodawcy
 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe

 

 

PO KL 9.5

 

8. Aktywni, zaangażowani, wyedukowani – projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z IX Priorytetu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Okres realizacji projektu: 1.10.2008-31.10.2009, nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-20-114/08-00, przyznana dotacja ze środków EFS – 49 997,45 zł, całkowita wartość projektu 49 997,45 zł. Projekt w całości jest finansowany ze środków EFS.

 

Cele projektu: upowszechnienie kształcenia ustawicznego i uświadomienie korzyści z niego płynących wśród beneficjentów ostatecznych projektu, poprawa zdolności adaptacyjnych 100 mieszkańców terenów wiejskich i miejsko-wiejskich do zmian zachodzących na obszarach wiejskich, zwiększenie mobilności zawodowej 60 uczestników szkoleń w celu podejmowania inicjatyw na rzecz poszukiwania źródeł dochodu poza rolnictwem, rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji ICT.

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób, mieszkańców 18 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. podlaskiego najbardziej dotkniętych bezrobociem i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W rezultacie działań projektowych przeprowadzone będą m.in.: 2 edycje 24-godzinnych warsztatów tematycznych(np. „Jak skutecznie komunikować się z klientem i nie tylko”, „Internet nowoczesnym sposobem komunikacji z klientem i nie tylko”), 2 wizyty studyjne, 2 spotkania informacyjno-promocyjne itd. Ponadto do miękkich rezultatów zaliczyć można m.in.: wzrost poziomu motywacji do samokształcenia, wzrost poziomu motywacji do pracy nad sobą, wzrost kompetencji w zakresie adaptacji do nowych, zmieniających się warunków życia itd.

 

 

9. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z obszarów wiejskich –  projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (Partner projektu) w partnerstwie z Centrum Promocji Podlasia (Lider projektu).

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2008-31.12.2008, nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-20-086/08-00, przyznana dotacja ze środków EFS –  49 848 zł, całkowita wartość projektu 49 848 zł. Projekt w całości jest finansowany ze środków EFS.

 

Ogólnym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli z obszarów wiejskich w zakresie procesu nauczania uczniów o specjalnych potrzebach wychowawczych.

Odbiorcami projektu będą dyrektorzy, nauczyciele szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, przedszkoli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagodzy szkolni, psychologowie, zamieszkujący obszary wiejskie i miejscowości do 25 000 mieszkańców w powiecie białostockim.

W ramach działań projektowych przeprowadzone zostaną szkolenia dla kadry dydaktycznej placówek oświatowych na terenie powiatu białostockiego. Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prawo oświatowe dotyczące ucznia niepełnospsprawnego
 2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami ruchu, z niedosłuchem, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z ADHD
 3. Efektywna współpraca z rodzicami
 4. Jak poprowadzić lekcję NT. niepełnosprawności „Czy naprawdę jesteśmy inni?”
 5. Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 6. Trening empatii

W rezultacie działań projektowych szkolenia ma ukończyć nauczycieli z 4 gmin: Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Michałowo, Juchnowiec. Ponadto ma być udzielone wsparcie metodyczne i merytoryczne placówkom edukacyjnym na terenie powiatu białostockiego.

Słowa kluczowe:POKLprojekty UE
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 12.08.2010, 08:29
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Ludwika Waryńskiego 8,
15-950 Białystok,

zobacz na mapie
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl