A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Informacja o zmianach w aktach prawnych

INFORMACJA

 

o aktach prawnych opublikowanych

w Dziennikach Ustaw z 2008r od Nr 145 do Nr 237
oraz z 2009r od Nr 1 do Nr 53
ważnych z punktu widzenia działalności jednostek oświatowych Miasta Białegostoku

 

 

Białystok, 02 kwietnia 2009r.

 

 

W Dziennikach Ustaw z 2008r. od Nr 145 do Nr 237 ukazały się następujące akty prawne, ważne z punktu widzenia działalności jednostek oświatowych m. Białegostoku:

 

w Dzienniku Ustaw Nr 145:

Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (poz. 914) – weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2008r.

Zmiana ustawy – Prawo budowlane wydłuża okres ważności pozwolenia na budowę z 2 na 3 lata.

zobacz treść »»

 

Ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (poz. 917) – weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2008r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty m.in. odnosi się do kwestii wynagradzania członków okręgowych komisji egzaminacyjnych biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów (sprawdzianu po szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego, zawodowego i maturalnego), modyfikuje kwestie dotyczące obowiązku szkolnego i obowiązku pobierania nauki, wprowadza zmiany w zasadach finansowania szkół i placówek publicznych oraz, co istotne – w zasadach przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.

Ustawa nadto wprowadza zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela oraz ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 147:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (poz. 931) – weszło w życie z dniem 29 sierpnia 2008r.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb postępowania przy udzielaniu pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2008r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 163:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (poz. 1017) – weszło w życie z dniem 18 września 2008r.

Rozporządzenie określa sposób powoływania i odwoływania członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, tryb pracy Kapituły, Kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, sposób i tryb składania wniosków oraz sposób obsługi administracyjno-biurowej Kapituły.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 171:

Ustawa z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (poz. 1058) – weszła w życie z dniem 24 października 2008r.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych m. In. Umożliwia prostowanie i zmianę ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych, wprowadza zmiany w przepisach odnoszących się do możliwości zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wprowadza możliwości uzupełnienia wadliwych i brakujących pełnomocnictw, samodzielne przedłużenie przez oferentów terminów związanych ofertą.

zobacz treść »»

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyborów programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie (poz. 1059) – weszło w życie z dniem 23 września 2008r.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. ”Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

zobacz treść »»

 

Dzienniku Ustaw Nr 173:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (poz. 1072) – weszło w życie z dniem 15 października 2008r.

Rozporządzenie określa skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, tryb powoływania zespołów orzekających oraz szczegółowe zasady działania tych zespołów, tryb postępowania odwoławczego, wzory orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające oraz szczegółowe zasady kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalistycznego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 175:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (poz. 1086) – weszło w życie z dniem 16 października 2008r.

Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 178:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 1097) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2008r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz kryteria oceniania i form przeprowadzania tych egzaminów.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 188:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (poz. 1153, 1154, 1155, 1156) – pierwsze trzy weszły w życie z dniem 24 października 2008r., zaś ostatnie z dniem 6 listopada 2008r.

Rozporządzenia określają nowe wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, nowy wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nowy katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz formy w jakich te dokumenty mogą być składane. Ponadto Prezes Rady Ministrów znowelizował zasady postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

zobacz treść »»

zobacz treść »»

zobacz treść »»

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 201:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. (poz. 1238 i 1239) – weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

Minister Infrastruktury wprowadził zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

zobacz treść »»

 

Rozporządzeniem określono również metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposób sporządzania i wzory świadectw charakterystyki energetycznej.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 225:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (poz. 1487) – weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

Zgodnie z ustawą w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w szkole w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego jest głodne i wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o udzieleniu pomocy.

Ustawa ustala, że pomoc powinna być udzielona bez konieczności przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych, a środki na zakup posiłków będą przekazywane przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez dyrektora listy dzieci lub uczniów i liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie przyjęto, że maksymalna liczba dzieci dożywianych dodatkowo w szkole nie może przekroczy 10% liczby dzieci żywionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 237:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (poz. 1654) – weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

Ustawa zwiększa wymiar urlopu macierzyńskiego oraz wprowadza nowe zasady jego przyznawania oraz reguluje przejściowo zasady przyznawania dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

zobacz treść »»

 

  

W Dziennikach Ustaw z 2009r. od Nr 1 do Nr 53 ukazały się następujące akty prawne, ważne z punktu widzenia działalności jednostek oświatowych m. Białegostoku:

 

w Dzienniku Ustaw Nr 1:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (poz. 1) – weszła w życie z dniem 22 stycznia 2009r.

Nowelizacja zawiera nowe regulacje w zakresie zasad wynagradzania nauczycieli. Wprowadza mechanizm kontroli wywiązywania się samorządów terytorialnych z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli poprzez zobowiązanie samorządów do dokonywania analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, uzupełniania wynagrodzeń nauczycieli na dany rok w przypadku nieosiągnięcia wymaganej wysokości średnich wynagrodzeń dla poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Ponadto zapisy znowelizowanej ustawy nakładają na nauczyciela  od 1 września 2009r. obowiązek przeprowadzenia 1 godziny tygodniowo zajęć do dyspozycji dyrektora szkoły, które będą rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w prowadzonych przez nauczycieli dzienniczkach zajęć pozalekcyjnych.

zobacz treść »»

  

w Dzienniku Ustaw Nr 4:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (poz. 17) – weszło w życie z dniem 30 stycznia 2009r.

Rozporządzenie określa, iż od 1 września 2009r. nowa podstawa programowa będzie realizowana w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego, klasie I szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego ukierunkowana jest na precyzyjny opis efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększenia autonomii szkół w kreowaniu efektywnego procesu kształcenia.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 23:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2008r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (poz. 133) – weszło w życie z dniem 20 lutego 2009r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

zobacz treść »»

  

w Dzienniku Ustaw Nr 31:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (poz. 208) – weszło w życie z dniem 13 marca 2009r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do  przedszkoli i szkół w związku z wygaśnięciem szkół ponadpodstawowych. Ponadto określa, iż od roku szkolnego 2012/2013 w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjecie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych będą brane pod uwagę punkty uzyskane za trzecią część egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 50:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (poz. 400) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2009r., z wyjątkiem § 10, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r.

Najistotniejszą zmianą zawartą w rozporządzeniu, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie – jest odejście od możliwości uznawania ukończonego kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć). W rozporządzeniu wymagania kwalifikacyjne określono jako konieczność ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) zgodnej  z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

zobacz treść »»

 

w Dzienniku Ustaw Nr 54:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (poz. 442) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2009r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w ramowych planach nauczania dla I i III etapu edukacyjnego w szkołach publicznych, w związku z wchodzeniem tam od 1 września 2009r. nowej podstawy programowej.

zobacz treść »»

 

Słowa kluczowe:prawoprawo oświatowe
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 17.08.2010, 11:18
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Ludwika Waryńskiego 8,
15-950 Białystok,

zobacz na mapie
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl