A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Print site
Pomoc materialna - ogólnie

Obowiązująca od 1 stycznia 2005 r. ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281 poz. 2781) wprowadziła do ustawy o systemie oświaty "Rozdział 8a", dotyczący pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych.
 

Może mieć ona charakter motywacyjny lub socjalny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Stypendium przyznawane jest raz w semestrze, zaś jego wysokość nie może przekroczyć kwoty 128 zł. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki, natomiast stypendia za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas l-III szkoły podstawowej. Uczeń może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane jest tylko na wniosek. Wniosek ten może złożyć wyłącznie wychowawca klasy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych sam słuchacz. Średnią ocen, od której zależy przyznanie stypendium ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań własnych gminy i przyjmuje dwie postaci: stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, będący mieszkańcem Białegostoku, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) - tj. 351.00 zł netto.

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.):

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego i wartości świadczeń w naturze.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (ustawy o systemie oświaty), a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 1.128,00 zł., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- 1.152,00 zł. (art. 90d ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i  młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 2. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i  młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

 

 

Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza kształtować się będzie w granicach od 51,20 zł do 128 zł miesięcznie. Stypendium może być przyznane w jednej lub kilku formach jednocześnie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).
 4. wyjątkowo w formie świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium stwierdzi, że przyznanie stypendium w formie, o której mowa w pkt 1 i 2 jest niemożliwe, lub niecelowe - w pkt 4.

 

Stypendium szkolne - jeżeli jego forma tego wymaga - może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że jego wartość w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) - aktualnie 1 128 zł., lub osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - aktualnie 1 152 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Drugą formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny. Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) - aktualnie 320 zł.
 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 


  

W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 102 w poz. 1206 z dnia 2 maja 2005r. została opublikowana Uchwała Nr XXXVII/441/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 marca 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku. Uchwała weszła w życie z dniem 17.05.2005r, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.
 

pdfUchwała Nr XXXII-385-08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.pdfpdf, 31 KB
pdfRegulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.pdfpdf, 154 KB
Jak otworzyć pobrane pliki

 

Obowiązującym aktem prawnym jest Regulamin opublikowany w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Nr 102 z dnia 2 maja 2005 r. z późniejszymi zmianami 

Link do strony z Dziennikami Urzędowymi Województwa Podlaskiego:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/

  

Dziennik Nr 102 z dnia 2 maja 2005 r. [rozmiar 1197 kB] na stronie DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Dziennik Nr 245 z dnia 15 października 2008 r. [rozmiar 1413 kB] na stronie DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Last Modification:Kamil Waligóra 16.08.2010, 10:33
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Ludwika Waryńskiego 8,
15-950 Białystok,

zobacz na mapie
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl