A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku
Utworzony przez: Mariusz Nurkowski 30.12.2009, 14:04

 

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku


 • Oś Priorytetowa IV. Infrastruktura transportowa,
 • Działanie IV.1. Infrastruktura drogowa.
 • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Beneficjent: Miasto Białystok
 • Jednostka realizująca: Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • Wartość projektu zgodnie z Aneksem do umowy o dofinansowanie: 166 565 112,49 PLN
 • Kwota dofinansowania: 126 029 145,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: XI 2009 – VI 2011 r.

 

Miasto Białystok w dniu 23 grudnia 2009 r. podpisało umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu numer POPW.04.01.00-20-002/09-00 pn. „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku”. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie w/w projektu został podpisany w dniu 30 marca 2010 r.

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku. Jego realizacja wraz z budową kolejnych odcinków trasy biegnącej ulicami Gen. F. Kleeberga, Gen. S. Maczka, Gen. W. Andersa i jej przedłużeniem do ul. Baranowickiej w kierunku przejścia drogowego w Bobrownikach (tzw. Trasa Generalska), pozwoli na połączenie ciągiem dróg krajowych tras tranzytowych biegnących do dwóch przejść granicznych w Budzisku i Bobrownikach.
 

Przebudowa ulicy, objętej niniejszym projektem, ma na celu przystosowanie odcinka drogi krajowej do parametrów technicznych oraz wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach, w szczególności dostosowanie konstrukcji nawierzchni do wskaźnika nośności 115 kN/oś.
 

Ulica Gen. St. Maczka będzie posiadać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x7m) oraz chodniki i ścieżkę rowerową. Dodatkowo dla zapewnienia prawidłowej dostępności przewidziano po obu stronach ulicy drogi zbiorcze, które umożliwią dojazd do istniejącej i planowanej zabudowy handlowo- usługowej.
 

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wykonanie:

 • nawierzchni ulicy i dróg zbiorczych,
 • chodników, zatok autobusowych i przystanków na jezdni,
 • dróg serwisowych i dojazdowych,
 • ścieżki rowerowej,
 • budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej, tj. kanał deszczowy i sanitarny, wodociąg, linie energetyczne i telekomunikacyjne, sieć gazowa,
 • oświetlenia ulicy i sygnalizacji świetlnych,
 •  ekranów akustycznych, barier energochłonnych i murów oporowych,
 • zieleńców i nasadzeń drzew i krzewów,
 • przepustów migracyjnych,
 • obiektów mostowych:
 • most nad rzeką Białą w ul. Gen. St. Maczka – obok istniejącego mostu zbudowany zostanie nowy most dla drugiej jezdni,
 • wiadukt w ulicach Lodowa - Oliwkowa nad ul. Gen. St. Maczka – nowy wiadukt o układzie statycznym stanowiącym łuk bezprzegubowy z podwieszoną za pomocą cięgien prętowych konstrukcją układu nośnego,
 • estakada nad ul. Świętokrzyską (obecnie wlot ul. Dziesięciny) w ul. Gen. St. Maczka – nowy wiadukt będzie składać się z dwóch oddzielnych obiektów dla każdej z jezdni, układ statyczny każdej estakady stanowi żelbetowa płyta ciągła,
 • wiadukt nad torami PKP relacji Białystok – Kuźnica Białostocka w ul. Gen. St. Maczka – powstaną dwa nowe oddzielne obiekty pod każdą z jezdni (łącznic) wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, zmodyfikowane zostaną istniejące wiadukty (poszerzenie jezdni oraz przebudowa chodników),
 • estakada nad Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego w ul. Gen. St. Maczka – Gen. Wł. Andersa – stworzone zostaną dwie oddzielne estakady dla obu kierunków ruchu, układ statyczny wiaduktu stanowi żelbetowa trójprzęsłowa rama.
   

 

W dniu 25 listopada 2009r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlano-montażowych z wykonawcą tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. Z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź S.A. na kwotę brutto: 158 796 451,29 PLN.
W tym samym dniu został przekazany wykonawcy plac budowy. Rozpoczęto prace przygotowawcze: zorganizowanie zaplecza budowy, wycinkę drzew i karczowanie pni, rozbiórkę elementów dróg itp. Z powodu długo utrzymujących niekorzystnych warunków atmosferycznych (mrozów i dużej pokrywy śniegu) wstrzymano w dniu 14 grudnia 2009r. roboty branżowe oraz 17 grudnia 2009r roboty drogowe.
 

Wznowienie robót nastąpiło 12 marca 2010 r. Wybudowany został kanał sanitarny, rozpoczęto również budowę kanalizacji deszczowej, gazociągu, linii energetycznych oraz sieci wodociągowej i telefonicznej. Wykonane zostały pale prefabrykowane do estakad nad ul. Świętokrzyską i Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, wiaduktu nad ul. Lodową i mostu nad rzeką Białą.
 

Równolegle z pracami budowlanymi prowadzone są działania promujące projekt, tj.:

 • ustawiono na placu budowy tablice informujące o wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej postawione na czas trwania projektu,
 • opublikowano w prasie lokalnej – Gazeta Wyborcza z dnia 18.01.2010 r. – informację
  o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu,
 • zamieszczono informacje o projekcie w serwisie internetowym Miasta (www.bialystok.pl),
   

 

W ramach działań promocyjnych stosowane jest oznakowanie materiałów, publikacji, korespondencji i innych dokumentów powstałych w wyniku realizacji projektu i wykorzystywanych w trakcie jego realizacji: logo Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego.
 


 

Ulica Gen. St. Maczka - wbijanie pali żelbetowych pod estakadę nad skrzyżowaniem Ulica Gen. St. Maczka - Frezowanie nawierzchni Tablica informacyjna ustawiona przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Nurkowski 30.04.2010, 12:40
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość