A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

 

 

LOKALIZACJA BPN-T:


Białostocki Park Naukowo-Technologiczny będzie zlokalizowany w południowej części miasta, na terenie, który położony jest w granicach osiedla „Dojlidy” w rejonie ulic Borsuczej, Żurawiej i Myśliwskiej w Białymstoku.

 

BPN – T położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowanych i zabudowanych nieruchomości o funkcji usługowej oraz terenu przeznaczonego pod lokalizację podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Zlokalizowanie terenów Strefy i Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w bezpośrednim sąsiedztwie umożliwi stworzenie w południowo-wschodniej części miasta wydzielonego obszaru o charakterze ośrodka – dzielnicy naukowo-przemysłowej, generującej sferę badawczą oraz sektor produkcji i usług, opartych o wysoko wyspecjalizowane technologie i innowacyjne rozwiązania.

 

Zakres lokalizacyjny projektu Białostocki Park Naukowo –Technologiczny:
 


 

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE:

 

 • kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową - docelowo o pow. 26 ha - poprzez przebudowę ulic na terenie i wokół Parku (Ks. St. Suchowolca, Zabłudowska, Plażowa, Borsucza, ul. Jacka Kuronia, Myśliwska, Proroka Eliasza, nowoprojektowana KD-7L, KD-11D)
 • zagospodarowanie terenów o pow. 3,4 ha poprzez wybudowanie:
  - Inkubatora Technologicznego i Administracji BPNT
  - budynku Centrum Technologicznego

Łączna powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów brutto – 13 000 m2, z czego:
- Inkubator Technologiczny i Administracja BPNT około – 5 750 m2,
- budynek Centrum Technologicznego około – 7 250 m2.

 

 • wyposażenie budynków.


Inkubator Technologiczny i Administracja BPNT
Budynek Inkubatora Technologicznego i Administracji będzie głównym obiektem powstającego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Będzie pełnił funkcje logistyczne związane z administrowaniem i rozwojem BPNT oraz wspieraniem powstawania i rozwoju firm wysokich technologii poprzez oferowanie im urządzonej powierzchni biurowo-usługowej na preferencyjnych warunkach.

Centrum Technologiczne
Budynek Centrum Technologicznego będzie służył realizacji zadań związanych
z prowadzeniem przez rezydentów Parku działalności usługowej i produkcyjnej
w zakresie wysokich technologii oraz realizacją zadań wynikających z uczestnictwa rezydentów Parku w programach badawczo-naukowych. W części technologiczno-usługowej Centrum będzie znajdować się hala technologiczna, pomieszczenia laboratoryjne oraz powierzchnia typu „open space” przeznaczona na pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

 

MISJA I CEL UTWORZENIA BPN-T


Misją i celem utworzenia BPN-T jest zrównoważony rozwój gospodarczy miasta Białegostoku i regionu - Podlasia, poprzez promowanie kultury nowoczesnych technologii, innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji funkcjonujących w uwarunkowaniach opartych na wiedzy poprzez:

 • stymulowanie i zarządzanie przepływem wiedzy, technologii pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami,
 • wspieranie tworzenia i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy poprzez inkubowanie i proces pączkowania (spin-off),
 • kreowanie/tworzenie wysokiej jakości usług oraz obiektów i terytorium o wysokim standardzie.


BPN-T - FUNKCJE I ZADANIA

 

 • inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych,
 • aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo–badawczym,
 • wynajem powierzchni biurowej, produkcyjnej, usługowej i laboratoryjnej dla rozwijających się przedsiębiorstw oraz jednostek naukowo–badawczych,
 • zarządzanie terenami inwestycyjnymi,
 • pozyskiwanie inwestorów.

 

Efektem i celem funkcjonowania BPN-T będzie stworzenie i rozwój nowoczesnej infrastruktury dla przedsiębiorców opierających swoją działalność na zaawansowanych technologiach. Wpłynie to na dynamiczne ożywienie gospodarcze i wzrost konkurencyjności miasta i regionu. Duży nacisk będzie położony na przedsiębiorczość akademicką – ze względu na liczne uczelnie wyższe, funkcjonujące w mieście oraz potencjał ich absolwentów.

 

PREFEROWANE BRANŻE W PARKU:

 

 • biotechnologia i farmakologia
 • produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych
 • technologie materiałowe
 • nanotechnologie i teletechnika
 • informatyka
 • elektronika i elektrotechnika

 

ZAAWANSOWANIE PRAC


30 kwietnia 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 

Trwają prace budowlane związane z budową i przebudową odcinków dróg Myśliwskiej, KD-7L, Proroka Eliasza, Jacka Kuronia, Borsuczej, skrzyżowania ul. Ks. S. Suchowolca – Dojlidy Fabryczne, a także z przebudową Stawów Dojlidzkich w rejonie inwestycji.
 

Dnia 21 czerwca 2010 r. uzyskano pozwolenie na budowę obiektów Inkubatora Technologicznego i Administracji Parku oraz Centrum Technologicznego. Rozpoczęcie budowy obiektów planowane jest w ostatnim kwartale 2010 r.
 

Trwają prace nad przygotowaniem strony internetowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 

W 2011 r. planowane jest powołanie jednostki budżetowej Miasta jako podmiotu zarządzającego Parkiem.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:


Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 11.2009 r.
Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 12.2012 r.

ŚRODKI FINANSOWE:
 

Całkowita kwota Projektu: 140 mln PLN


Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 107,5 mln PLN
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PO RPW)
Budżet Państwa: 6,33 mln PLN
Wkład Własny Beneficjenta: 26,17 mln PLN


ZAGADNIENIA DODATKOWE


REDIS – Restructuring Districts into Science Quarters

 

Równolegle z tworzeniem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, miasto jest także partnerem projektu REDIS – Restructuring Districts into Science Quarters, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II – wspierającego rozwój miast.

Projekt dotyczy restrukturyzacji obszarów miejskich w dzielnice nauki. Koncentruje się na rozwoju miast poprzez promocję nauki i przedsiębiorczości. Liderem i pomysłodawcą projektu jest miasto Magdeburg, a partnerami projektu są następujące miasta: Aarhus (Dania), Halle/Saale (Niemcy), Wiedeń (Austria), Pireus (Grecja), Manresa (Hiszpania), Newcastle (Wielka Brytania) oraz Białystok.

Projekt ma na celu zbadanie efektywności różnych sposobów restrukturyzacji terenów miejskich w celu ich przeobrażenia w obszary naukowe, oraz opracowane ogólnych wskazówek dla wszystkich europejskich miast, jako bazy informacji do planowania i rozwoju podobnych procesów. Projekt stanowi więc platformę współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy miastami europejskimi zaangażowanymi w procesy tworzenia dzielnic nauki.

Obecnie projekt REDIS jest w fazie wdrożeniowej. Współpraca miast opiera się na spotkaniach roboczych (warsztatach), w ramach których partnerzy projektu wraz z zewnętrznymi ekspertami w ramach studiów przypadków poszukują rozwiązań dla tworzonych w poszczególnych miastach „dzielnic nauki”. Uczestnicy spotkań wypracowują wskazówki i porady, jak również podnoszą dodatkowe kwestie, które należałoby rozważyć, aby uzyskać lepszą jakość realizowanych przedsięwzięć.
 

Termin realizacji projektu: 2008 r. – 2011 r.

 

Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Zobacz na mapie

Oferta Inwestycyjna na Portalu Mapowym Białegostoku

 

Wizualizacje BPN-T

 

 

 

 

Projekt koncepcyjny Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego

 

Wykonawca: Industria Baltic Group. Industria Project Sp. z o.o. - Gdańsk