A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku 

 


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 232, poz. 1559) SSSE została rozszerzona o podstrefę Białystok. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.

 


Tereny Podstrefy zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta, w obrębie ulic: Mickiewicza, J. Kuronia, Myśliwskiej, Solnickiej i Żurawiej, w odległości ok. 0,7 km od drogi krajowej S 19.


 

Podstrefa Białystok obejmuje tereny o łącznej powierzchni 29,9129 ha, w tym:

 • kompleks 1 - o pow. 19,2284 ha - położony przy ul. J. Kuronia, Mickiewicza,
 • kompleks 2 - o pow. 10,6845 ha - położony przy ul. Myśliwskiej.

 

Kompleksy zostały podzielone na 11 działek, odpowiednio:

-  kompleks 1 - na 8 działek inwestycyjnych o powierzchniach:

 • 6,7228 ha (nr.ew. działki 767/13, obr. 21) – „A”
 • 1,0668 ha (nr.ew. działki 767/14, obr. 21) – „B”
 • 1,4995 ha (nr.ew. działki 767/15, obr. 21) – „H”
 • 0,9966 ha (nr.ew. działki 767/16, obr. 21) – „C”
 • 2,0534 ha (nr.ew. działki 767/17, obr. 21) – „G”
 • 2,0286 ha (nr.ew. działki 767/19, obr. 21) – „D”
 • 2,0690 ha (nr.ew. działki 767/20, obr. 21) – „E”
 • 2,2635 ha (nr.ew. działki 767/21, obr. 21) – „F”


oraz

 

 • 0,5282 ha - wydzielony obszar z przeznaczeniem na ciek wodny, który stanowi własność samorządu terytorialnego, jest wodą publiczną i nie podlega obrotowi cywilnoprawnemu (nr.ew. działki 767/18, obr. 21

 

- kompleks 2 - na 2 działki o powierzchniach:

 •  -  5,3422 ha (nr.ew. działki 771/17, obr. 21) – „J”
 •  -  5,3423 ha (nr.ew. działki 771/18, obr. 21) - „K”.

 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PODSTREFY


Zagospodarowanie przestrzenne terenów Strefy zostało określone w wydanych przez Miasto decyzjach o warunkach zabudowy.

 

Zgodnie z warunkami zabudowy na terenie strefy dopuszczalna jest realizacja inwestycji, polegających na budowie obiektów biurowo-administracyjnych, magazynowych, produkcyjno-usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych w branżach m.in. elektrotechniki, mechaniki, materiałów budowlanych, wysokich technologii z zakresu różnych dziedzin, przetwórstwa przemysłowego, branży drzewnej.


STWORZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW PODSTREFY

 

W ramach stworzenia dostępności do terenów inwestycyjnych w roku 2009 w ramach projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” zostanie zrealizowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, teletechniczna) oraz nawierzchnie ulic okalających tereny podstrefy tj. Mickiewicza, Borsuczej (obecnie J. Kuronia), Myśliwskiej, Solnickiej, Żurawiej, nowoprojektowanej KD-7L.

 

Wartość inwestycji – 55,78 mln PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 –
49,55 mln PLN.


PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE SSSE I NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

Warunki oraz sposób przeprowadzania przetargów i rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2548) oraz przyjęty przez Zarząd SSSE S.A. Regulamin przetargów i rokowań.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz procedury nabycia gruntu dostępne są na stronie [ http://www.ssse.com.pl/PL/przetargi.php ] (także w zakładce „pobierz akty prawne”).

 

 

Regulamin przeprowadzania przetargów i rokowań przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. dostępny jest na stronie
[ http://www.ssse.com.pl/download/akty.rtf ]

 

ULGI I PREFERENCJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH


Pomoc regionalna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych (na podstawie zezwolenia wydanego po dniu 1 stycznia 2007 r.) udzielana jest na podstawie:

Do pobrania
rtfUstawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.274 z późn. zm.).rtfrtf, 35 KB
rtfUstawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).rtfrtf, 759 KB
rtfRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1559).rtfrtf, 30 KB
Jak otworzyc pobrane pliki

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc regionalną z tytułu:
 1) kosztów nowej inwestycji
 2) tworzenia nowych miejsc pracy.

 

 

Ulgi w podatku dochodowym w przypadku kosztów nowej inwestycji

 

W przypadku woj. podlaskiego wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych; dla przedsiębiorców średnich - 60%, dla małych - 70%.
Warunkiem skorzystania z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji jest:

 • utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat od momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia całej inwestycji lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

   

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MSP.

Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez samodzielnego przedsiębiorcę
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

 

 


Ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

 

Wielkość udzielonej pomocy stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (w przypadku Podlasia 50%, a dla przedsiębiorców małych i średnich odpowiednio - 70% i 60%) i 2-letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujących koszty płacy brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez przedsiębiorcę. Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub 3 lata dla małych i średnich.

 

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

 

Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

 

Kwoty pomocy regionalnej otrzymane z kilku źródeł, krajowych lub zagranicznych, podlegają sumowaniu.

 


Inne możliwe zachęty

 

Inwestując w specjalnej strefie ekonomicznej przedsiębiorca może również uzyskać indywidualne ulgi w podatkach lokalnych, które oferują samorządy terytorialne lokalne. 
 
Dnia 27 października 2008 r. Rada Miejska Białegostoku podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej [ http://www.bip.bialystok.pl/?event=informacja&id=21670 ]. Uchwała określa przedmiot zwolnienia oraz warunki brzegowe, kwalifikujące podmioty do skorzystania
z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Zgodnie z uchwałą zwalnia się z podatku od nieruchomości - po spełnieniu warunków wynikających z uchwały - nowo wybudowane budynki, budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje w rozumieniu ww. rozporządzenia. Powyższe zwolnienie dotyczy przedmiotów opodatkowania tam wskazanych, stanowiących nowe inwestycje lub w związku z którymi utworzono nowe miejsca pracy, jeżeli:

1) nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 30.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców;
2)  nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 60.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców;
3)  nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 250.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców;
4)  nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 3.000.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 200 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców, innych niż wymienieni
w punktach 1-3.
 

Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Inwestorów
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

tel. 85 869 61 19
fax 85 869 62 11
e-mail: b.in@um.bialystok.pl 


Departament Skarbu
ul. Słonimska 1

tel. 85 869 62 78

fax 85 869 62 20

dsk@um.bialystok.pl


Biuro Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
16 - 400 Suwałki
ul. Noniewicza 49
tel./fax 87 565 22 17

            87 565 24 49
ssse@ssse.com.pl
http://www.ssse.com.pl/

 

 

Tereny strefy
Informacje o przetargach

Komunikaty o sprzedaży kolejnych nieruchomości gminnych w podstrefie Białystok będą zamieszczane na stronie:

 • Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bialystok.pl (zakładka - Przetargi - Nieruchomości),
 • Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej www.ssse.com.pl (zakładka - Zaproszenie do przetargu lub rokowań).

 

Dnia 17 września 2009 r. zostały sprzedane 2 działki w podstrefie Białystok, położone w rejonie ulic Mickiewicza i Borsuczej, tj.:

 • nr 767/14 – 1,0668 ha (oznaczona na mapie symbolem „B”),
 • nr 767/16 – 0,9966 ha („C”).