A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Ulgi i ułatwienia


Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Zasady stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych uregulowane są szczegółowo w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 j.t. z późn. zm.).

 

Na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa organ podatkowy może na wniosek podatnika:
1)  odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
3)  umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

Charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych przedsiębiorcom przez organ podatkowy, jakim jest Prezydent Miasta, przesądza o ich pomocowym charakterze, a co za tym idzie ulgi takie mogą zostać udzielone tylko w formie pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.

 

Organ podatkowy udzielając ulg w zakresie podatku od nieruchomości na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa stosuje przepisy dotyczące pomocy publicznej, m.in. ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 Nr 59, poz. 404 j.t. z późn. zm.).

 

Organ podatkowy może zastosować ulgę w ramach tzw. pomocy de minimis, której szczegółowe warunki określono w przepisach wspólnotowych. Reguła de minimis przyjmuje, że pomoc o małych rozmiarach nie narusza lub nie grozi naruszeniem konkurencji. Organ może przyznać pomoc, jeśli kwota pomocy nie przekroczy 200 tys. euro. Kwota ta nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami UE, nie zniekształca też albo nie grozi zniekształceniem konkurencji. Zasada de minimis ma zastosowanie bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

 

Podatnik ubiegający się o udzielenie ulgi w płatności podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia informacji oraz zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających. Pomoc de minimis nie może być przyznawana podatnikom znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Kryteria takiej sytuacji zostały określone w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych

 

Na podstawie 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 Nr 121, poz. 844 j.t. z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. z 2008 Nr 146, póz. 927), dnia 27 października 2008r. Rada Miejska Białegostoku podjęła uchwałę Nr XXXIII/405/08 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz.Urz. woj. podl. z dnia 24 listopada 2008r. Nr 289, poz. 2890). Uchwała określa przedmiot zwolnienia oraz warunki brzegowe, kwalifikujące podmioty do skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 

[http://bip.bialystok.pl/?event=informacja&id=21670 ]

 

Zgodnie z uchwałą zwalnia się z podatku od nieruchomości - po spełnieniu warunków wynikających z uchwały - nowo wybudowane budynki, budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje w rozumieniu ww. rozporządzenia. Powyższe zwolnienie dotyczy przedmiotów opodatkowania tam wskazanych, stanowiących nowe inwestycje lub w związku z którymi utworzono nowe miejsca pracy, jeżeli:

 

1)  nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 30.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców;
2)  nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 60.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców;
3)  nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 250.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców;
4)  nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 3.000.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 200 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców, innych niż wymienieni w punktach 1-3.

 

 

Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej przed rozpoczęciem inwestycji. Nową inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją należy zakończyć w terminie 2 lat od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę.


Warunkiem uzyskania ulgi w płatności podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika stosownego wniosku (stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej - http://bip.bialystok.pl/?event=informacja&id=21670), który rozpatrywany będzie przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o pomocy publicznej.

 

 

Ulgi i preferencje, mające zastosowanie w specjalnych strefach ekonomicznych

 


Pomoc regionalna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych (na podstawie zezwolenia wydanego po dniu 1 stycznia 2007 r.) udzielana jest na podstawie:

  

rtfUstawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.274 z późn. zm.).rtfrtf, 35 KB
rtfUstawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).rtfrtf, 604 KB
rtfUstawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).rtfrtf, 759 KB
rtfRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1559).rtfrtf, 30 KB
rtfRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej (...) (DZ.U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548).rtfrtf, 33 KB
Jak otworzyc pobrane pliki

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych  pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc regionalną z tytułu:


 1)  kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,
 2)  tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

 

 

Ulgi w podatku dochodowym w przypadku kosztów nowej inwestycji

 

W przypadku woj. podlaskiego wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych; dla przedsiębiorców średnich - 60%, dla małych - 70%.

Warunkiem skorzystania z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji jest:

  • utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat od momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat,
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia całej inwestycji lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.
  •  

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MSP.


Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez samodzielnego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

 

 


Ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

 

 

Wielkość udzielonej pomocy stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (w przypadku Podlasia 50%, a dla przedsiębiorców małych i średnich odpowiednio - 70% i 60%) i 2-letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujących koszty płacy brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez przedsiębiorcę. Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub 3 lata dla małych i średnich.

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Kwoty pomocy regionalnej otrzymane z kilku źródeł, krajowych lub zagranicznych, podlegają sumowaniu.
 

Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość