A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap
Utworzony przez: Mariusz Nurkowski 30.12.2009, 15:09

 

„Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku – I etap”
nr WND-RPPD.02.01.01-20-004/09

W dniu 2 marca 2010 r. została podpisana pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok umowa o dofinansowanie realizacji projektu kluczowego pt. „Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku – I etap” w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej
Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego
Poddziałania 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Planowany koszt całkowity: 66 730 181,35 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 39 010 125,53 PLN, co stanowi 58,84 % wartości kosztów kwalifikowanych
Okres rzeczowej realizacji projektu: 2009 – 2010
 

W ramach projektu zostaną wybudowane od podstaw, rozbudowane lub przebudowane ulice znajdujące się w centrum miasta Białegostoku tj. ulica Mazowiecka, Wiejska, Wesoła, Kard. St. Wyszyńskiego, K. Kalinowskiego, Krakowska, Młynowa, Kijowska, J. Marjańskiego, Odeska, Cieszyńska, Piękna. Ulice otrzymają nowe nawierzchnie, przebudowana zostanie infrastruktura sieciowa. Parametry dróg zostaną dostosowane do aktualnych przepisów jak również rozwiązań komunikacyjnych (wprowadzenie bus-pasów na ulicach Wiejskiej i Mazowieckiej).

 

Zakres rzeczowy projektu:

 • roboty drogowe obejmujące budowę i przebudowę nawierzchni jezdni ww. ulic, modernizację wlotów ulic bocznych, budowę nawierzchni wjazdów bramowych, parkingów, ścieżki rowerowej, chodników oraz chodników o konstrukcji wzmocnionej, urządzenie zieleńców oraz wykonanie nasadzeń zieleni w granicach pasa drogowego,
 • budowa i przebudowa 9 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach przenoszących największe potoki ruchu,
 • przebudowa wlotów ulic bocznych w zakresie wynikającym ze zmiany geometrii skrzyżowań oraz z powodu wymogów technicznych,
 • wykonanie elementów inżynierii ruchu i uspokojenia ruchu (urządzenie pasa dzielącego i wysepek kanalizujących ruch na skrzyżowaniach, zastosowanie elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu – barier łańcuchowych oraz barier z siatki, pylonów ostrzegawczych),
 •  przebudowa elementów sieci energetycznej oraz budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie instalacji elektrycznych związanych z doprowadzeniem zasilania dla sygnalizacji świetlnej,
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej – dla potrzeb monitoringu miejskiego,
 •  budowa i przebudowa fragmentów kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa elementów sieci gazowej,
 • przebudowę elementów sieci ciepłowniczej, 
 • przebudowę odcinków sieci telefonicznej kolidujących z projektowaną inwestycją,

   

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Białegostoku poprzez podniesienie stanu technicznego i przepustowości ulic w centrum miasta.
Realizacja projektu umożliwi udrożnienie centrum miasta poprzez poprawę przepustowości. Wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność do miejsc pracy, usług i urzędów zlokalizowanych w centrum miasta, w tym do budowanego obiektu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Usprawnienie ruchu spowoduje zmniejszenie emisji spalin i poprawę klimatu akustycznego, a przez to polepszenie warunków życia mieszkańców w rejonie lokalizacji projektu oraz będzie sprzyjać polepszeniu warunków ochrony środowiska.
 

Bezpośrednie produkty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu to:

 • długość wybudowanych dróg gminnych – 1,14 km,
 • długość przebudowanych dróg gminnych – 2,89 km,
 • długość wybudowanych dróg powiatowych – 0,37 km,
 • długość przebudowanych dróg powiatowych – 1,18 km,
 • liczba zainstalowanych systemów – 9 szt.
   

 

Rzeczowy zakres projektu jest realizowany w ramach 3 kontraktów na roboty budowlano-montażowe:

 

1) Budowa ul. Mazowieckiej od ul. Cieszyńskiej do Zwierzynieckiej, ul. Wiejskiej od ul. Zwierzynieckiej do Świerkowej, ulicy Kard. St. Wyszyńskiego od ul. Grunwaldzkiej do Mazowieckiej oraz ul. Wesołej od ul. Zwierzynieckiej do Mazowieckiej.

 • Podpisanie umowy z wykonawcą - 26 października 2009r.
 • Wykonawca – STRABAG Sp. z o.o.
 • Wartość robót – 31 885 029,43 zł brutto.
 • Termin wykonania - 30.11.2010r.

   

 

2) Budowa ul. K. Kalinowskiego od ul. Grochowej do Kard. St. Wyszyńskiego i ul. Krakowskiej od ul. Kalinowskiego do Brukowej

 • Podpisanie umowy z wykonawcą - 15 marca 2010r.
 • Wykonawca - UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży
 • Wartość robót - 8 221 745,13 zł brutto.
 • Termin wykonania - 15.11.2010r.
   

 

3) Budowa ulic: Młynowej od ul. Pięknej do Kard. St. Wyszyńskiego, Kijowskiej od ul. Kalinowskiego do Legionowej, ul. Marjańskiego od Placu Uniwersyteckiego do ul. Pięknej, ul. Odeskiej, ul. Cieszyńskiej od ul. Młynowej do J. Bema, ul. Pięknej od ul. Młynowej do Legionowej

 • Podpisanie umowy z wykonawcą - 16 marca 2010r.
 • Wykonawca – Konsorcjum firm: „BRUX” Sp. z o.o. – Lider, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. – Partner, „LUIDAS” z siedzibą w Wilnie - Partner
 • Wartość robót – 11 320 545,95 zł brutto
 • Termin wykonania - 15.11.2010r.

Aktualnie prowadzone są roboty budowlane na ulicy Mazowieckiej, Wiejskiej, Pogodnej oraz Kard. St. Wyszyńskiego w Białymstoku oraz trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych na ulicy K. Kalinowskiego.
 

ul. Mazowieckaul. Mazowieckaul. Wiejska
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Nurkowski 30.04.2010, 14:07
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość