A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku

 

 


Nr SPOT/2.2/123/05

Priorytet 2 – Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
Działanie 2.2 – Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu: Ministerstwo Transportu

Beneficjent: Miasto Białystok
Jednostka realizująca: Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 86/07: 12 962 468,28 PLN
Kwota dofinansowania: 9 612 508,70 PLN
Wkład własny: 3 349 959,58 PLN

Okres realizacji projektu: 03.2004 - 05.2008 r.

 

Opis projektu

Projekt pt. „Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic: Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku” numer SPOT/2.2/123/05 obejmował przebudowę ulicy Baranowickiej na odcinku od ulicy Ciołkowskiego do granicy miasta, ulicy Ciołkowskiego na odcinku od ulicy Nowowarszawskiej do ulicy Wielkopolskiej oraz skrzyżowań ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej z ulicami Obrębową i Leśną. Z projektu wyłączono przebudowę skrzyżowania ulicy Baranowickiej i Ciołkowskiego, którą zrealizowano ze środków własnych Miasta.

Przebudowa ulic obejmowała wykonanie:

 • poszerzenia jezdni do szerokości:

ul. Ciołkowskiego na odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Wielkopolskiej – 2x7,0m,
ul. Baranowicka na odc. od ul. Ciołkowskiego do granicy miasta – 2x7,0m (w rejonie skrzyżowań do 13,5 m),

 • chodników po obu stronach o szerokości 2,1-2,3 m,
 • przystanków autobusowych zlokalizowanych w zatokach,
 • przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,
 • sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
 • oświetlenia ulicy,
 • ścieżki rowerowej szer. 3,0 m,
 • budowy i przebudowy: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, linii Nn i linii 15 kV.

 

Przebudowane odcinki drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej są ważnymi elementami modernizacji układu drogowego w Białymstoku pozwalającymi na połączenie drogi krajowej nr 8, z drogą krajową nr 19 do Lublina, oraz drogą wojewódzką nr 678 w kierunku przejścia drogowego w Bobrownikach.

 

Przebudowa ulic w znacznym stopniu udrożniła system komunikacyjny miasta, zmniejszyła uciążliwość ruchu tranzytowego, zwiększyła komfort podróży oraz zmniejszyła zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Projekt ten był kontynuacją działań związanych z modernizacją tej ulicy polegających na przebudowie skrzyżowania ul. Baranowickiej z ul. Plażową współfinansowanych ze środków Phare 2000 na tzw. „Małe projekty infrastrukturalne”. Jest także uzupełnieniem projektu, którego celem jest wybudowanie trasy miejskiej ruchu przyśpieszonego biegnącej ulicami: Gen. F. Kleeberga, Gen. St. Maczka, Gen. Wł. Andersa, 27 Lipca, Zacisze i jej przedłużenie do ul. Baranowickiej.

Stan realizacji projektu:

 

ROK 2005

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we wrześniu 2005 r. Od tego momentu rozpoczął się proces jego oceny formalnej i merytoryczno-technicznej w Ministerstwie Infrastruktury.

 

ROK 2006

Decyzje o przyznaniu dofinansowania Miasto Białystok otrzymało w październiku 2006r. W sierpniu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych, a we wrześniu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wybrano wykonawców:

Inżynier Kontraktu
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji
ul. Zwycięstwa 10A
15-703 Białystok
Wartość kontraktu brutto: 305.000,00 zł
Wykonawca robót
Konsorcjum Firm:
Lider: STRABAG Sp. z o. o.
ul. B. Brechta 7
03-472 Warszawa
Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Hryniewiczach
15-213 Białystok, skr. poczt. 30
Wartość kontraktu brutto: 19.459.368,22 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 24.11.2006 r. Na placu budowy ustawiono dwie tablice informujące o finansowym wsparciu Unii Europejskiej: na ul. Ciołkowskiego od ul. J. K. Branickiego oraz na ul. Baranowickiej w rejonie granicy miasta Białegostoku.

 

ROK 2007
23 marca 2007 r. została podpisana z ministrem właściwym do spraw transportu Umowa o dofinansowanie Projektu, a 18 października 2007r. Aneks nr 1 aktualizujący terminy realizacji projektu.

 

ROK 2008
29 kwietnia 2008 r. podpisano z ministrem właściwym do spraw transportu Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu aktualizujący termin rzeczowej realizacji projektu.
W dniu 30 kwietnia 2008r. spisany został protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku.

Prace budowlano – montażowe trwały od listopada 2006r. do końca kwietnia 2008r.
 

W ramach projektu wykonano:

roboty drogowe:

rozbudowano drogę krajową nr 65 w ciągu ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Nowowarszawskiej
do ul. Wielkopolskiej w Białymstoku - zmiana konstrukcji jezdni, ułożenie nawierzchni asfaltowej,
­- przebudowano drogę krajową nr 65 w ciągu ul. Baranowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego do granicy miasta Białegostoku - zmiana konstrukcji jezdni, ułożenie nawierzchni asfaltowej,
­- wykonano:
ścieżkę rowerową i ciąg pieszo – rowerowy na odcinku od ul. Gródeckiej do ul. Wczasowej
chodniki
wjazdy na posesje,

 

wodociąg:
­w ul. Baranowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciołkowskiego do granicy miasta z przyłączeniami do budynków,
­w ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Nowowarszawskiej do ul. Wielkopolskiej z przyłączeniami do budynków,
­magistralę wodociągową fi 400 wraz z przełączeniami,

kanalizację sanitarną wraz z przyłączeniami do budynków:
­w ul. Baranowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego do granicy miasta,
­w ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Nowowarszawskiej do ul. Wielkopolskiej,


kanalizacja deszczowa:
­w ul. Baranowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego do granicy miasta,
­w ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Nowowarszawskiej do ul. Wielkopolskiej,


oświetlenie i energetyka:
­oświetlenie w ul. Baranowickiej od skrzyżowania z ul. Ciołkowskiego do granic miasta,
­oświetlenie oraz przebudowę linii energetycznych nn i 15kV w ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Nowowarszawskiej do ul. Wielkopolskiej,


sygnalizacja świetlna:
­sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Baranowickiej z ulicami: Obrębową, Leśną oraz Sowlańską,
­rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Baranowicka – Plażowa,


nasadzenia drzew i krzewów - wykonano drogową zieleń izolacyjną,


wymiana stolarki okiennej - dokonano niezbędnej wymiany,


prace teletechniczne:
­przebudowę sieci telefonicznej w ul. Baranowickiej,
­przebudowę sieci telefonicznej w ul. Ciołkowskiego,
­przebudowę kabla światłowodowego telewizji kablowej Vectra,
­przebudowę kabla światłowodowego „Chłodni”.

Efekt realizacji projektu SPOT/2.2/123/05 „Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku”

 

Równolegle z pracami budowlanymi prowadzono działania promujące projekt, tj.:

 • Na placu budowy umieszczono 2 tablice informacyjne, a po zakończeniu realizacji projektu – tablice pamiątkowe.
 • Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 i Departamentu Inwestycji przy ul. Warszawskiej 21 umieszczano informacje o realizowanym projekcie,
 • Na korespondencji dotyczącej projektu umieszczano: Logo SPO Transport i logo Unii Europejskiej,
 • W prasie lokalnej (Gazeta Współczesna z 11.06.2007r. oraz Gazeta Wyborcza z 12.11.2007r., 20.03.2008r. i 27.05.2008r.) opublikowano informacje o niniejszym projekcie.
 • Nakręcono spot reklamowy i wyemitowano go w Telewizji Polskiej Oddział w Białymstoku.
 • Przeprowadzono wywiad reklamowy w Radiu Białystok, który następnie wyemitowano na jego antenie.


Ostatecznie wskutek realizacji Projektu:

 • przebudowano i rozbudowano ulice o długości 1.764 mb,
 • wybudowano chodniki o długości 581 mb,
 • wybudowano ścieżkę rowerową o długości 1100 mb,
 • wybudowano przystanki autobusowe zlokalizowane w zatokach,
 • powstały przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,
 • wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu,
 • przebudowano oświetlenie ulic,
 • wybudowano i przebudowano: kanalizację deszczową, sanitarną, wodociągową, linie Nn i linii 15 kV oraz teletechnikę.
   
Efekt realizacji projektu SPOT/2.2/123/05 Efekt realizacji projektu SPOT/2.2/123/05 Tablica informacyjna
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Nurkowski 14.01.2010, 13:16
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku


Budowa sal sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku


Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku


Poprawa jakości wody


Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców 


Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej 2005-2006


Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwie Podlaskim 


Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - etap I


Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku


Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków


Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku


Przebudowa nawierzchni ul. Elewatorskiej


Budowa tunelu na przedłużeniu ul. ks. J. Popiełuszki wraz z układem drogowym wokół tunelu


Przebudowa ul. Popiełuszki, modernizacja i budowa nowego odcinka ul. Hetmańskiej


Budowa skrzyżowania ulic Baranowickiej i Plażowej


Zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla białostockiej Straży Pożarnej


Przygotowanie gmin do efektywnego wykorzystania środków pomocowych UE


Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej 2004-2005


Szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych


Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic

Słowa kluczowe:projekty UE