A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku

 

 


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC w latach 2004-2006


„Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego – budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku” Nr NEB/PL/PDL/1.1/05/469


Priorytet 1 – Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej.
Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu poprawy dostępności regionu.
Instytucja Zarządzająca: minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu: Wojewoda Podlaski

Beneficjent: Miasto Białystok
Jednostka realizująca: Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie (Aneks 3): 14 827 770,49 PLN
Kwota dofinansowania: 4 052 100,00 PLN
Wkład własny: 4 121 934,87 PLN
Budżet państwa - Dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej: 3 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: IX.2006 – II.2008


Opis projektu

Jednym z priorytetów władz miasta stało się zmodernizowanie układu komunikacyjnego w zachodniej części miasta, stworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz drogami dojazdowymi do miasta od strony południowej i wschodniej. Drogi te tworzą południową obwodnicę wewnątrz miasta pozwalającą ominąć jego centrum.

 

Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki na odcinku od ul. Gen. Wł. Sikorskiego do ul. Św. A. Boboli jest kontynuacją i ostatnim etapem działań zmierzających do uporządkowania układu komunikacyjnego południowej części miasta. Działania te realizowane były w ramach funduszy przedakcesyjnych PHARE SSG oraz programów strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach pomocy unijnej wybudowano nowy tunel pod torami PKP, przebudowano układ drogowy w rejonie tunelu, oraz ulice: Ks. J. Popiełuszki, Hetmańską, M. Kopernika, Składową i Elewatorską.

 

Projekt pt. „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego – budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku”” obejmuje przebudowę ulicy. Ks. J. Popiełuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. A. Boboli do skrzyżowania z ul. Gen. Wł. Sikorskiego wraz z wlotami ulic sąsiednich o łącznej długości około 1000mb. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa, wjazdy bramowe, chodniki i oświetlenie uliczne oraz infrastruktura podziemna, tj. kanalizacja deszczowa, magistrala wodociągowa, wodociąg rozbiorczy, linie energetyczne i sieć telefoniczna.

 

Stan realizacji projektu:

 

ROK 2005

Rozpoczęto proces przygotowywania dokumentacji dotyczącej zadania. Opracowano dokumentację projektową, studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko. Uzyskano wszelkie niezbędne decyzje konieczne do rozpoczęcia inwestycji.
W sierpniu 2005r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu do Instytucji Zarządzającej tj. Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Sąsiedztwa w Warszawie.


ROK 2006

Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniach 26-27 kwietnia 2006r. zatwierdził wniosek Miasta Białegostoku
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC w latach 2004-2006 budowy odcinka ulicy Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku.

Dnia 26.06.2006r. Miasto Białystok otrzymało z Ministerstwa Transportu decyzję o przyznaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 000 000,00 tys. zł.

Dnia 20 września 2006r. podpisano z Wojewodą Podlaskim umowę o dofinansowanie projektu na kwotę brutto 13 277 337,60 zł., w tym dofinansowanie z EFRR 4 052 100,00 zł.

W III kwartale roku 2006 została rozpoczęta procedura przetargowa. Dnia 4 lipca 2006r. zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót. Dnia 20 października 2006r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlano-montażowych z firmą: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok za kwotę brutto: 13 989 997,05 zł.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlano - montażowych nastąpiło 23 października 2006r.
Na placu budowy ustawiona została tablica informująca o finansowym wsparciu projektu z EFRR w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC w latach 2004-2006

Dnia 24 października 2006r. ukazała się informacja o podpisaniu umowy z Wojewodą Podlaskim w prasie regionalnej.


Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą projektu umieszczona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku jak również w siedzibie Departamentu Inwestycji w/w urzędu.

W związku z wyższymi, niż wstępnie zakładano kosztami robót budowlano-montażowych w dniu 30 listopada 2006r. został podpisany z Wojewodą Podlaskim Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie zwiększający całkowitą wartość projektu do kwoty brutto 14 638 909,37 zł.

Do końca 2006 roku wykonano prace związane z: robotami przygotowawczymi (karczowanie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu), robotami drogowymi (roboty ziemne, kanalizacja deszczowa), budową wodociągu i linii kablowej SN oraz NN i demontażem linii napowietrznej NN. Wykonano również kanalizację deszczową o łącznej długości około 524mb.


ROK 2007

W ramach prac prowadzonych na odcinku ul. Ks. J Popiełuszki wykonano:

 • infrastrukturę techniczną tj. wodociąg fi 300, wodociąg fi 600, linię kablową SN, linię komunalną NN,
 • nawierzchnię asfaltową drogi – 1000 mb
 • kanalizację deszczową – 685 mb
 • zatoki autobusowe – 4szt.
 • oświetlenie uliczne (punkty świetlne 50 szt.)
 • ścieżkę rowerową – 580 mb
 • chodniki – 1700 mb


W związku z koniecznością wystąpienia robót dodatkowych zwiększyła się całkowita wartość projektu do kwoty 14 827 770,49 zł. z czym związane jest podpisanie w dniu 18 października 2007r. kolejnego aneksu do umowy z Wojewodą Podlaskim.
Miasto Białystok w dniu 29 czerwca 2007r. otrzymało z Ministerstwa Transportu decyzję o przyznaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2 000 tys. zł.
Roboty związane z przebudową ulicy prowadzone były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończono je podpisaniem w dniu 30 października 2007r. protokołu odbioru końcowego robót.
Dnia 18 stycznia 2008r. Miasto Białystok otrzymało od Instytucji Pośredniczącej informację o wynikach weryfikacji złożonych wniosków o płatność. Łączna kwota refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu to 3 042 022,83 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony dnia 21 marca 2008r. i jest obecnie weryfikowany przez Instytucję Pośredniczącą.

 

Działania promocyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30.05.2000r. Beneficjenci funduszy strukturalnych zobowiązani są do działań informacyjnych i reklamowych dotyczących projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego – budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku”

Działania promocyjne związane z realizacją projektu polegały na:

 • stosowaniu na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektu logo Unii Europejskiej i Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC w latach 2004-2006.
 • Ustawieniu na placu budowy tablicy informującej o finansowym wsparciu projektu z EFRR w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC w latach 2004-2006.
 • przekazywaniu, na bieżąco informacji o stanie zaawansowania realizowanego projektu, zamieszczaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Departamentu Inwestycji.

   

 

 

Ostatnia modyfikacja: Mariusz Nurkowski 14.01.2010, 13:23
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku


Budowa sal sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku


Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku


Poprawa jakości wody


Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców 


Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej 2005-2006


Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwie Podlaskim 


Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - etap I


Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku


Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków


Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku


Przebudowa nawierzchni ul. Elewatorskiej


Budowa tunelu na przedłużeniu ul. ks. J. Popiełuszki wraz z układem drogowym wokół tunelu


Przebudowa ul. Popiełuszki, modernizacja i budowa nowego odcinka ul. Hetmańskiej


Budowa skrzyżowania ulic Baranowickiej i Plażowej


Zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla białostockiej Straży Pożarnej


Przygotowanie gmin do efektywnego wykorzystania środków pomocowych UE


Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej 2004-2005


Szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych


Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic

Słowa kluczowe:projekty UE