A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 „Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków” Nr Z/2.20/I/1.4/359/05
 

Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury
Instytucja Zarządzająca: Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu: Wojewoda Podlaski

Beneficjent: Miasto Białystok
Jednostka realizująca: Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie i Aneksem nr 2: 7 915 719,02 PLN
Kwota dofinansowania: 4 794 416,64 PLN
Wkład własny: 2 954 465,44 PLN

Okres realizacji projektu: II.2007 – I.2008

 

Opis projektu

Projekt był realizowany na mocy porozumienia zawartego przez trzy gminy: Białystok, Supraśl i Wasilków. Liderem projektu było Miasto Białystok.
Podstawowym celem projektu był wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy regionu oraz ułatwianie dostępu do obiektów turystyki poprzez rozbudowę infrastruktury.
Powyższy projekt przewidywał budowę ścieżek rowerowych w Białymstoku, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków oraz przebudowę istniejących alejek parkowych przy palcu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Wykonanie ścieżek rowerowych pozwoliło na połączenie istniejących już tras rowerowych i stworzenie ciągu rowerowego łączącego północną, południową i wschodnią część Białegostoku oraz na jego rowerowe skomunikowanie z Supraślem.
Na terenie Miasta Białystok projekt objął budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Białej łączącej osiedla Dojlidy i Białostoczek o długości ok. 3,1 km oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Piastowskiej, 27 lipca, 42-ego Pułku Piechoty do granicy Miasta w kierunku Supraśla o długości ok. 3,3 km.
Na terenie gminy Wasilków prace obejmowały budowę nowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Nowodworce o długości ok. 2,72 km.
W Gminie Supraśl zostało wybudowanych ok. 5,79 km ścieżki rowerowej, ciąg pieszo- rowerowy od mostu na rzece Supraśl do Podsupraśla o długości ok. 0,88 km, a także parking w Ogrodniczkach z 94 miejscami parkingowymi i infrastrukturą turystyczną.

Elementem projektu było także zagospodarowanie alejek w parku położonym wokół placu przed Teatrem Dramatycznym, na trasie planowanej ścieżki rowerowej prowadzącej z północnej do południowej części Białegostoku. Ten rejon miasta to miejsce gdzie odbywa się szereg imprez cieszących się uznaniem mieszkańców i turystów.

Większość ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach projektu ma nawierzchnię utwardzoną tj. asfaltową lub z kostki betonowej niefazowanej, które zapewniają ciągłość i równość powierzchni, a więc komfort jazdy na rowerze. Jedynie tam, gdzie jest to uzasadnione ścieżka przebiega po drogach nieutwardzonych. W alejkach nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią Hanse Grand i kostką granitową.


Stan realizacji projektu:
W celu lepszego zagospodarowania rekreacyjno – turystycznego regionu, poprawy jego atrakcyjności władze Miasta Białystok oraz Gmin: Supraśl i Wasilków dnia 23 maja 2005 roku podpisały porozumienie o wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie ścieżek rowerowych w Białymstoku oraz Gminach: Supraśl i Wasilków a także modernizacji alejek parkowych w Parku Poniatowskiego w Białymstoku.

W dniu 30 listopada 2005 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, 30 listopada 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Wojewodą Podlaskim. W związku ze wzrostem rzeczywistych kosztów realizacji projektu Miasto Białystok wystąpiło w sierpniu 2007 roku do Wojewody Podlaskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zwiększenie dofinansowania. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku dofinansowanie to zostało zwiększone o 882 009,00 PLN. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie całkowite koszty projektu osiągnęły wartość 7 915 719,02 PLN, w tym koszty kwalifikowalne wyniosły 7 748 882,08 PLN. Kwota dofinansowania stanowiła 61,87% ogółu wydatków kwalifikowalnych tj. 4 794 416,64 PLN.

W I kwartale 2007 roku został rozstrzygnięty przetarg ograniczony na roboty budowlano-montażowe. Na poszczególne części zadania zostały wybrane najkorzystniejsze oferty firm:

 

1. Część 1 obejmowała wykonanie podbudowy pod ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną oraz ułożeniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu „Polbruk”.

Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany „SJ” Szymański – Jarząbek Sp. j.,
ul. Sitarska 20, 18-300 Zambrów.
Cena brutto: 4 868 282,92 PLN

 

2. Część 2 obejmowała budowę nawierzchni ścieżek z asfaltobetonu.

Wykonawca: Firma „Strabag” Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa
Cena brutto: 1 660 662,59 PLN

 

3. Część 3 obejmowała roboty związane z przebudową istniejących alejek w Parku Poniatowskiego.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK” Zbigniew Sokolik, ul. Palmowa 54,
15-795 Białystok
Cena brutto: 1 111 673,24 PLN

W dniu 10 maja 2007 roku zostały podpisane umowy z w/w wykonawcami. 23 maja 2007 roku przekazano plac budowy.

 

W dniu 30 września 2007 roku zgłoszono odbiór prac realizowanych w ramach I Części inwestycji. Zakład Remontowo – Budowlany „SJ” Szymański – Jarząbek Sp. j. wykonał podbudowę pod ścieżki rowerowe na terenie wszystkich trzech gmin oraz ułożył nawierzchnię z kostki brukowej typu „Polbruk” wzdłuż ulic: 42-go Pułku Piechoty, Piastowskiej oraz na odcinkach wzdłuż rzeki Białej w Białymstoku. Prowadził także prace związane z budową parkingu przy trasie Białystok – Supraśl.


31 października 2007 roku zgłoszono odbiór prac prowadzonych na terenie gmin Wasilków i Supraśl przez firmę „Strabag”. Wykonano tam nawierzchnię ścieżek rowerowych z asfaltobetonu.


W dniu 31 października 2007 roku zgłoszono także do odbioru końcowego roboty związane z modernizacją nawierzchni w alejkach Parku Poniatowskiego. Roboty obejmowały: ułożenie alejek z kostki granitowej od strony ulicy Mickiewicza oraz wykonanie nawierzchni z Hanse Grand w alejkach wzdłuż rzeki Białej. Wykonano także podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków w alejce głównej przy Teatrze Dramatycznym.


Działania promocyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku Beneficjenci funduszy strukturalnych zobowiązani są do działań informacyjnych i reklamowych dotyczących projektu „Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków”

Działania promocyjne związane z realizacją projektu to:

  • stosowanie na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektu logo Unii Europejskiej i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • ustawienie na placu budowy tablic informacyjnych, a po zakończeniu inwestycji pamiątkowych informujących o finansowym wsparciu projektu z EFRR w ramach ZPORR,
  • przekazywanie, na bieżąco informacji o stanie zaawansowania realizowanego projektu, zamieszczanie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  • spot reklamowy w TV i wywiad reklamowy w Radiu Białystok.


 

Ostatnia modyfikacja: Mariusz Nurkowski 14.01.2010, 13:24
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku


Budowa sal sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku


Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku


Poprawa jakości wody


Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców 


Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej 2005-2006


Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwie Podlaskim 


Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - etap I


Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku


Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków


Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku


Przebudowa nawierzchni ul. Elewatorskiej


Budowa tunelu na przedłużeniu ul. ks. J. Popiełuszki wraz z układem drogowym wokół tunelu


Przebudowa ul. Popiełuszki, modernizacja i budowa nowego odcinka ul. Hetmańskiej


Budowa skrzyżowania ulic Baranowickiej i Plażowej


Zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla białostockiej Straży Pożarnej


Przygotowanie gmin do efektywnego wykorzystania środków pomocowych UE


Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej 2004-2005


Szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych


Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic

Słowa kluczowe:projekty UE