A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Stan jakości powietrza
Utworzony przez: Elżbieta Kuptel 10.12.2009, 10:31

  

1. Źródła emisji do powietrza na terenie miasta Białegostoku
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta Białegostoku są duże obiekty energetyczne (Elektrociepłownia Białystok SA, Ciepłownia Zachód i ENERGO-TECH sp. z o.o. w Białymstoku) i przemysłowe, obiekty sektora bytowo – komunalnego oraz źródła mobilne (pojazdy samochodowe).
Obiekty energetyczne i przemysłowe
Do substancji mających największy udział w emisji zanieczyszczeń, pochodzących głównie z procesów spalania energetycznego należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły. Pozostałe rodzaje zanieczyszczeń emitowane z zakładów przemysłowych wynikają z rodzaju produkcji i stosowanej technologii. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń technologicznych należą: węglowodory alifatyczne, aromatyczne i ich pochodne, benzyna, alkohole alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, kwas octowy, butanol, ketony i pochodne, formaldehyd, ksylen, amoniak oraz w mniejszej ilości inne zanieczyszczenia związane ze specyfiką produkcji zakładu.
Wskaźniki emisji substancji wyemitowanych w roku 2008 przez zakłady przemysłowe:

  • wskaźnik emisji dwutlenku azotu - na poziomie 14,99 Mg/km2.
  • wskaźnik emisji dwutlenku siarki - na poziomie 17,18 Mg/km2.
  •  wskaźnik emisji tlenku węgla - na poziomie 4,37 Mg/km2.
  • wskaźnik emisji dwutlenku węgla - na poziomie poniżej 1156,64 Mg/km2.
  • wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłowych - na poziomie poniżej 2,72 Mg/km2.

Duże znaczenie w ogólnym bilansie zanieczyszczeń z terenu miasta ma trudny do oszacowania sektor bytowo-komunalny tzw. niska emisja, do której zaliczają się głównie paleniska domowe w budynkach jednorodzinnych, małe kotłownie, obiekty rzemieślniczo - usługowe. Niska emisja ma wpływ na wzrost stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu w sezonie grzewczym, szczególnie przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych. Większość budynków wielorodzinnych zasilanych jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast budynki jednorodzinne w większości posiadają indywidualne ogrzewanie (piecowe lub c.o.), z wykorzystaniem jako paliwa głównie węgla, gazu lub oleju.
 

Udział poszczególnych paliw w pokrywaniu zapotrzebowania na energię cieplną sektora bytowo-komunalnego w Białymstoku, przedstawia się następująco:

Rysunek 1. Udziały poszczególnych paliw w pokrywaniu zapotrzebowania na energię cieplną sektora bytowo-komunalnego w Białymstoku, 2005r.

 Występująca na danym terenie struktura paliwowa wśród korzystających z indywidualnych źródeł ciepła jest bardzo istotna ze względu na jakość powietrza. Wykorzystywanie paliw niskoemisyjnych, bardziej przyjaznych środowisku, przyczynia się do zmniejszenia tzw. niskiej emisji i wydatnie poprawia jakość powietrza. Nierzadko w domowych kotłowniach spalane są również odpady, takie jak.: plastik, guma itp. - niedozwolone do spalania w paleniskach domowych. Zjawisko to powoduje zwiększone zanieczyszczenie powietrza szczególnie wczesną jesienią i późną wiosną, a toksyczne związki uwalniane do atmosfery podczas spalania paliw jak i odpadów mają fatalny wpływ na zdrowie człowieka.


Źródła mobilne
Układ komunikacyjny ma istotny wpływ na stan jakości powietrza. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Ponadto, zanieczyszczenia komunikacyjne mogą powodować powstawanie smogu w okresie zimowym i letnim tzw. smogu fotochemicznego, przyczyniając się do tworzenia ozonu przyziemnego.
Poziom zanieczyszczenia jest zależny od natężenia ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych. Duże znaczenie dla jakości powietrza ma zwarta zabudowa, ponieważ w znacznym stopniu ogranicza wymianę mas powietrza. Efektem tego jest gromadzenie się pyłu w przyziemnej warstwie atmosfery. Wielkość emisji ze źródeł komunikacyjnych zależna jest od ilości i rodzaju samochodów oraz rodzaju stosowanego paliwa jak również od procesów związanych ze zużyciem opon, hamulców a także ścierania nawierzchni dróg.
Na stan zanieczyszczenia powietrza w Białymstoku istotny wpływ wywiera ruch tranzytowy wynikający z lokalizacji przejść granicznych z Białorusią i Litwą powodujący zwiększony udział pojazdów ciężarowych w ogólnej liczbie pojazdów. W Białymstoku największe zagrożenie występuje wzdłuż dróg krajowych nr 8, 19 i 65.
Sieć dróg na terenie miasta jest stale modernizowana i przebudowywana. Jednak ciągły wzrost ruchu samochodowego pociąga za sobą degradację stanu technicznego dróg, zmniejszenie przepustowości ruchu (zatłoczenie ulic w godzinach szczytu 07:00÷08:00, 15:00÷17:00), a co za tym idzie wzrost zanieczyszczeń w powietrzu.
W celu redukcji emisji ze źródeł liniowych kontynuuje się działania polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących (w tym również likwidacja nieutwardzonych poboczy), działania koncentrujące się na pozyskaniu rezultatu, jakim jest zwiększenie płynności ruchu w mieście.


« Poprzednia12345Następna »
Słowa kluczowe:jakość powietrza
Ostatnia modyfikacja: Dariusz Korolczuk 27.01.2010, 17:09
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość