A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Formy ochrony przyrody
Utworzony przez: Elżbieta Kuptel 14.01.2010, 14:09

    

     Ustawa o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) wymienia następujące formy ochrony przyrody:

  • parki narodowe;
  • rezerwaty przyrody;
  • parki krajobrazowe;
  • obszary chronionego krajobrazu;
  • obszary Natura 2000;
  • pomniki przyrody;
  • stanowiska dokumentacyjne;
  • użytki ekologiczne;
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
  • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

 

    Na terenie Miasta Białegostoku występuje 12 pomników przyrody oraz 2 rezerwaty przyrody.

 

1. Pomniki przyrody

 

    Pomnikiem ochrony przyrody wg definicji ustawowej są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustanowienie pomnika przyrody bądź jego zniesienie następuje w drodze uchwały rady gminy po zaopiniowaniu projektu takiej uchwały przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

   

    Wśród dwunastu pomników przyrody w Białymstoku jedenaście z nich stanowią pojedyncze okazy drzew oraz jeden – grupę dziesięciu okazów drzew. Są to:

 

 

2. Rezerwaty przyrody

 

    Rezerwat przyrody wg definicji ustawowej obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Uznanie obszaru za rezerwat przyrody bądź zmniejszenie jego obszaru czy też likwidacja następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

   

    Na terenie Miasta Białegostoku zostały utworzone dwa rezerwaty przyrody: „Las Zwierzyniecki” i „Antoniuk”.

 

   Rezerwat „Las Zwierzyniecki” został ustanowiony zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 14 czerwca 1996 r. (M. P. Nr 37, poz. 373) jako rezerwat leśny objęty w całości ochroną częściową. Obszar rezerwatu obejmuje grunty komunalne i nadzór nad nim sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu o charakterze grądu wilgotnego. W 2010 roku przewidywane jest sporządzenie planu ochrony tego rezerwatu. Aktualnie na terenie rezerwatu istnieje ścieżka dydaktyczna, do której planuje się sporządzenie folderu informacyjnego również w 2010 roku.

    

   Drugim rezerwatem, także leśnym, na terenie Białegostoku jest rezerwat „Antoniuk” ustanowiony zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 27 czerwca 1995 r. (M. P. Nr 38, poz. 459), którego cała powierzchnia (70,07 ha) znajduje się również pod ochroną częściową. Obszar tego rezerwatu obejmuje grunty Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, dlatego też rezerwatem tym zarządza Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku. Celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu lasu charakterystycznego dla Wysoczyzny Białostockiej z dominującym zbiorowiskiem lasu mieszanego leszczynowo-świerkowego. Rezerwat ten posiada plan ochrony ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 22/03 z dnia 23 lipca 2003 r.
 

Ostatnia modyfikacja: Dariusz Korolczuk 21.01.2010, 10:11
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość