A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Wnioski o dotacje 2010

 

Do 31 marca 2010r. można składać wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności.

W budżecie miasta Białystok na rok 2010 zaplanowano na ten cel kwotę 600.000 złotych.

W dniu 21 stycznia 2010r. Rada Miejska Białegostoku podjęła uchwałę, która rozszerza krąg podmiotów mogących ubiegać się o dotacje z budżetu miasta na remonty i konserwacje zabytków. Od 2010 roku Miasto Białystok wspierać będzie także właścicieli, posiadaczy i użytkowników zabytków, których działalność finansowana jest ze środków publicznych, poza jednostkami organizacyjnymi podległymi Miastu Białystok.

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku Miasta oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów.

Wnioski o przedmiotowe dotacje mogą składać także wnioskodawcy, którym Rada Miejska Białegostoku udzieliła dotacji na prace przy zabytku w roku 2008 i wcześniej.


Osoby zainteresowane otrzymaniem w roku 2010 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach powinni złożyć wnioski do 31 marca 2010 r. do godz. 15.30 w Biurze Kultury i Ochrony Zabytków w Departamencie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Waryńskiego 8, p. 205 (II piętro).

Formularz wniosku można pobrać poniżej lub w Biurze Kultury i Ochrony Zabytków w Departamencie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Waryńskiego 8, p. 205 (II piętro), tel. 085 869 6366, 6369.

Warunkiem przyznania dotacji jest terminowe złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, tj.

 1. aktualnym dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do zabytku, np. aktualnym odpisem z księgi wieczystej lub aktualnym wypisem z rejestru gruntów,
 2. decyzją o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 3. fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku,
 4. pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na wykonanie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 5. pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia robót budowlanych, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie Prawa budowlanego,
 6. projektem prac, jeśli wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 7. całkowity kosztorys prac,
 8. zgodą właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, dzierżawca lub jednostka organizacyjna, na rzecz której ustanowiony jest trwały zarząd,
 9. uchwałami współwłaścicieli zabytku nieruchomego: o powołaniu zarządu, o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac oraz o upoważnieniu zarządu do złożenia oświadczenia woli w zakresie zawarcia z Miastem Białystok umowy na udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa,
 10. pełnomocnictwem, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela.

 

W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji oprócz w/w załączników należy załączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).
W przypadku gdy przeprowadznie prac lub robót wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, do wniosku dołącza się:

 

 1. aktualny dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku, np. aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktualny wypis z rejestru gruntów,
 2. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 3. fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku,
 4. zalecenia konserwatorskie, określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac,
 5. program prac lub kosztorys wstępny robót, uwzględniający ceny zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez służby konserwatorskie programem prac lub robót.

 

UWAGA: Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane mogą być przyznane jedynie na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do  rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może sięgnąć nawet 90%, co należy potwierdzić odpowiednią ekspertyzą rzeczoznawcy w tej sprawie. Podobnie jest w przypadku, gdy bardzo cenny obiekt wymaga natychmiastowego podjęcia prac, co powinno wynikać z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

 1.  wartość historyczna oraz stan techniczny zabytku,

 2. zgodność zakresu prac z art. 77 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 3. stosowanie rozwiązań i materiałów zgodnych ze sztuką konserwatorską,
 4. fakt kontynuowania prac bądź realizację wnioskowanego zakresu w ciągu jednego roku,
 5. udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł w realizacji zadania (nie niższy niż 50% kosztów zadania – Rada Miejska Białegostoku jedynie w szczególnych przypadkach, potwierdzonych przez stosowny dokument, może udzielić dofinansowania w wysokości nieprzekraczającej 90% wartości zadania),
 6. wysokość dotychczas poniesionych nakładów na prace przy zabytku,
 7. rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej i promocji dziedzictwa kulturowego miasta.

 

docWzór wniosku 2010 na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Miasta Białystok.docdoc, 81 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Słowa kluczowe:dotacje na zabytkizabytki
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 10.08.2010, 09:44
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Biuro Kultury i Ochrony Zabytków
ul. Waryńskiego 8,
pok. 204-206
15-950 Białystok
tel: 85 869 63 69

      85 869 63 66
fax: 85 869 63 51
kultura@um.bialystok.pl